Location: 612740, Omutninsk, Kirov region, Kokovikhina 2, Russia